Przejdź do treści

Kontakt

E-FAX

24 h / 7

Połączenie FAX –> MAIL
e-fax 71 314 48 79

Siedziba

Wytwórnia Artykułów Spożywczych Boramex Antoni Borowik
Nip 911-000-81-60
Regon :
Spalice 56-400 /k Oleśnicy
ul. Oliwkowa 6

Tel. stacjonarny 71 314 48 67

biuro(at)boramex.pl

MENAGER nr 1

Logistyka

Transport

Zamówienia – Realizacja

Faktoring

Technolog

Dział IT

Dawid
tel.

506- 019 076

MENAGER nr 2

Zapytania Ofertowe


Kartony

Folia

Wysyłki paczki DPD

Łukasz
tel.

516- 68 88 68

lborowik(at)boramex.pl

Dział HR

Zatrudnianie w Firmie:
Aktualne :
CV + Orzeczenie o grupie ,
Aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych
w sprawie zapytań :
Dorota 516- 68 62 68

Regulamin formularza kontaktowego

Regulamin formularza kontaktowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Wytwórnia Artykułów Spożywczych BORAMEX Antoni Borowik. z siedzibą w Spalice, ul. Oliwkowa 6 ,
NIP 9110008160 REGON 930009700,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) w/w Rozporządzenia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do UODO. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej nieudzielenie spowoduje niemożność odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Po Wciśnięciu „Wyślij” akceptujesz Regulamin

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (Dz.U. L 333 z 27.12.2022).

[2] Zgodnie z art. 2 ust. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014/UE za średnie przedsiębiorstwa uznaje się przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR, lub których roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR. Za: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014).

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2557 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności podmiotów krytycznych i uchylająca dyrektywę Rady 2008/114/WE (Dz.U. L 333 z 27.12.2022)

[5] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

[6] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524).

[7] Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 2002 Nr 74 poz. 676).

[8] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 Nr 182 poz. 1228).

7) Przestępstwo polegające na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach w ramach którego sprawca zakłóca, uniemożliwia lub w inny sposób wpływaj na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych.

[10]) Przestępstwo, w którym sprawca w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

[11]) Przestępstwo, w którym sprawca nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.

[12]) Przestępstwo, w którym sprawca niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych.

[13]) Przestępstwo, w którym sprawca nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej.

[14] Obowiązek obsługi incydentów, zgłaszania incydentów poważnych i współdziałania przy obsłudze incydentu poważnego i incydentu krytycznego.

[15] Obowiązek zgłoszenia wczesnego ostrzeżenia.

[16] Możliwość fakultatywnego przekazywania informacji do CSIRT krajowych lub sektorowych.

[17] Załącznik nr 3 do projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UC32)

[18] Rozporządzenie Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim